บริษัท แอลพี เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างครบวงจร และงานทางด้านวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดศักยภาพที่ดี, ผลงานได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้, ทำงานด้วยความรวดเร็วและมีสมรรถนะ โดยมีทีมวิศวกรคอยควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

   บริษัท แอลพี เอ็นจิเนียร์ จำกัด มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ปรัชญา “มุ้งมั่น สร้างสรรค์ คุณภาพงาน” ซึ่งทางบริษัทยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยถือว่าการดำเนินงานที่ดี ย่อมส่งผลให้งานออกมาดี เพื่อให้ลูกค้าสามารถ เชื่อในประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท แอลพี เอ็นจิเนียร์ จำกัด

   สืบเนื่องจาก ผู้ก่อตั้ง คุณ พฤทธิ์ ลันสันเทียะ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้มีประสบการณ์ในการร่วมงานในบริษัทงานก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี บริษัท Thai Obayashi จำกัด และได้เก็บรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานประเภทก่อสร้างเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในตำแหน่ง Project Site Engineer โดยหน้าที่หลักคือ ควบคุมงานก่อสร้าง และออกแบบ ให้สำเร็จตามแผนงาน และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง จึงถือกำเนิด บริษัท แอลพี เอ็นจิเนียร์ จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีที่ปรึกษางานวิศวกรรมมากมาย อาทิเช่น ทีมงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ที่มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง บ้านที่พักอาศัย อาคารโรงงาน คอนโดมิเนียม